لطفاً با شرکت در این نظرسنجی ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید

1- در حال حاضر شما دانشجوی چه مقطعی هستید؟

2- آیا دوره آموزشی که از ما خریدید، مشکل شما را برطرف ساخت؟

3- دغدغه اصلی دیگر شما چیست؟
0 votes · 0 answers